Pasirinkite kalbą

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC24

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama vienkartinė 50 bazinių socialinių išmokų (1 882,53 Eur) dydžio, o nuo 2009 m. sausio 1 d. 75 bazinių socialinių išmokų (2 823,80 Eur) dydžio išmoka įsikurti.
Vienkartinė išmoka įsikurti gali būti panaudota:
1. Būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti.
2. Sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti.
3. Būsto nuomai.
4. Mokesčiams už nuomojamojo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas.
5. Būstui remontuoti arba rekonstruoti.
6. Baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti.
7. Studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi priemonėms įsigyti.
8. Žemės sklypui įsigyti.
9. Mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

- Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208);

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 100-3724).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. prašymas išmokai gauti;

2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą.

4. Pareiškėjas, priklausomai nuo situacijos, turi pateikti*:

4.1. atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį;

4.2. santuokos liudijimo kopiją;

4.3.teismo spendimą dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas.

4.4. dokumentus, patvirtinančius būsto ar žemės sklypo įsigijimą, nuomą, baldų ar buitinės technikos įsigijimą, atliktus remonto darbus ir pan. (sąskaitos-faktūros, sutartys);

5. kiti dokumentai.

Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir „Parama“:

1. Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyr. socialinių išmokų specialistė Sonata Dekker
tel. (8 422) 69 147, el. paštas: sonata.dekker@radviliskis.lt, kabineto numeris – 113.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt kabineto numeris – 110.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl vienkartinės išmokos įsikurti priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo išmokai gauti SP-3 (B) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2011, Nr. 164-7829).

Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.socmin.lt

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.

Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos padalinį Socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama, jeigu prašymą asmuo pateikė iki jam sukako 25 metai.

Vienkartinė išmoka įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Radviliškio rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 30.8.

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:17:58