Pasirinkite kalbą

Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, mokėjimas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC13

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, mokėjimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, šeimos nariams lygiomis dalimis išmokama 4 170,53 Eur vienkartinė kompensacija.

2. Asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine  tarnyba ar kariniais apmokymais, išmokamos vienkartinės kompensacijos:

 • pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidais) – 2 085,27 Eur;

 • pripažintiems netekusiais 60-70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - II grupės invalidais) – 1 668,22 Eur;

 • pripažintiems netekusiais 45-55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - III grupės invalidais) – 1 251,16 Eur;

 • pripažintiems netekusiais 20-40 procentų darbingumo – 834,11 Eur.

Vienkartinės kompensacijos išmokamos iš valstybės biudžeto asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, jeigu sužaloti ar žuvę asmenys į būtinąją karinę tarnybą ar karinius apmokymus sovietinėje armijoje buvo pašaukti iš Lietuvos teritorijos.

Kad gautų vienkartinę kompensaciją, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau  dėl ligų, susijusių su tarnyba, kiekvienas šeimos narys, tiesiogiai atvykęs (ar paštu) turi pateikti savivaldybės, kurios teritorijoje buvo paskutinė žuvusiojo nuolatinė gyvenamoji vieta, administracijai prašymą bei kitus reikalingus dokumentus.

Kad gautų vienkartinę kompensaciją asmuo, pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine  tarnyba ar kariniais apmokymais, kartu su prašymu pateikia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą, galiojančią kreipimosi su prašymu išmokėti kompensaciją dieną.

Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. prašymas;

2. žuvus asmeniui būtinosios karinės tarnybos ar karinių apmokymų sovietinėje armijoje metu:

2.1. mirties liudijimas ar jo nuorašas, patvirtintas įstatymo nustatyta tvarka*;
2.2. karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs asmuo, pranešimas ar telegrama;
2.3. karinis bilietas ar Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos išduota pažyma;
2.4.giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju įrodantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimas, kiti giminystės ryšį įrodantys dokumentai ar jų nuorašai, patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka.*

3. asmuo, kuris pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais, kartu su prašymu pateikia darbingumo lygio pažymą

Pareiškėjui nereikia pateikti civilinės būklės aktų išrašų įregistravimo liudijimų ar kitų dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Pareiškėjui nereikia pateikti civilinės būklės aktų išrašų įregistravimo liudijimų ar kitų dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant  socialinių išmokų apskaitos sistema PARAMA ir socialinės paramos šeimai informacine sistema SPIS, gaunami duomenys iš:

 • Gyventojų registro tarnyba – apie deklaruotą gyvenamą vietą, šeimyninę padėtį;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba – apie asmens darbingumo lygį, susietą su būtinąja karine tarnyba sovietinėje armijoje.
 • Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija – apie asmens būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyr. socialinių išmokų specialistė
Sonata Dekker, tel. 8 422 69 147
el. paštas: sonata.dekker@radviliskis.lt kabineto numeris – 113.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt kabineto numeris – 110.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl vienkartinės kompensacijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo- paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma laisva. Asmuo rašydamas prašymą pateikia vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, asmeninės sąskaitos Lietuvos teritorijoje esančiame banke ar kitoje kredito įstaigoje numerį.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Administracinė paslauga yra galutinė;
 • Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte;
 • Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus;
 • Asmens, žuvusio ar mirusio būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusio vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, šeimos narys, kuris kreipiasi prašydamas išmokėti kompensaciją, prašyme privalo nurodyti ir visus kitus šeimos narius, turinčius teisę į vienkartinę kompensaciją (jų vardus, pavardes, nuolatinę gyvenamąją vietą), jeigu jų nėra, – tai nurodyti raštu;
 • Išmokėtos vienkartinės kompensacijos vėliau neindeksuojamos, o neišmokėtos kompensacijos nepaveldimos.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-

Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, mokėjimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:30:08