Pasirinkite kalbą

Vienkartinių pašalpų iš rajono savivaldybės biudžeto skyrimas ir išmokėjimas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC25

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinės piniginės paramos  iš rajono savivaldybės biudžeto skyrimas ir išmokėjimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vienkartinės piniginės  paramos gavėjais gali būti:

 • asmenys su negalia;
 • pensinio amžiaus asmenys;
 • šeimos (asmenys), auginančios vaiką (-us) su negalią;
 • šeimos, kurios augina ir išlaiko tris ir daugiau vaikų, ar vienas asmuo, auginantis ne mažiau kaip du vaikus;
 •  ligoniai, taip pat slaugantys ligonį;
 • patyrę nuostolius dėl gaisro;
 • grįžusieji iš įkalinimo vietų, pataisos darbų, kardomojo įkalinimo ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos;
 • asmenys, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos ir kitais nenumatytais atvejais;
 • asmenys globojantys vaikus;
 • globėjai/rūpintojai, galintys priimti vaikus, kuriems reikalinga socialinė priežiūra nedarbo ir švenčių dienomis;
 • kiti asmenys, kuriems būtina vienkartinė piniginė parama.

Asmenys dėl vienkartinės piniginės paramos kreipiasi pagal savo gyvenamąją vietą: Radviliškio miesto gyventojai kreipiasi į Socialinės paramos skyrių, rajono savivaldybės gyventojai- į savo gyvenamosios vietos seniūniją.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Vienkartinės piniginės paramos skyrimo tvarka, patvirtinta Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-554  (daliniai pakeitimai 2014 m. spalio 9 d. Nr. T-884, 2017 m. gegužės 4 d., Nr. T-585)

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmenys, besikreipiantys dėl vienkartinės piniginės paramos, pateikia:

 1. prašymą, kuriame nurodoma kreipimosi dėl vienkartinės paramos priežastis;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. dokumentus,  įrodančius paramos reikalingumą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant  socialinių išmokų apskaitos sistema PARAMA ir socialinės paramos šeimai informacine sistema SPIS, gaunami duomenys iš:

 •  Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamą vietą, šeimyninę padėtį;
 •  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie gaunamas pajamas ir išmokas;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens nedarbingumo lygį.
 • Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendacijas, asmenims globojantiems vaikus.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Alma Dailidonienė, tel. (8 422) 69 053,
el. paštas: alma.dailidoniene@radviliskis.lt
kabineto numeris – 110.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033,
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt,
kabineto numeris – 110.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl vienkartinės piniginės paramos  skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašyme besikreipiantis asmuo nurodo asmens duomenis reikalingus šiai paramai skirti ir priežastį kodėl reikalinga vienkartinė piniginė parama.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Administracinė paslauga yra galutinė.
 • Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
 • Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
 • Prašymas pateikiamas komisijai svarstyti, kai asmuo pateikia visus reikiamus dokumentus pašalpai gauti. Jo prašymas apsvarstomas Vienkartinės paramos skyrimo komisijoje. Vienkartinės paramos skyrimo komisija, atsižvelgdama į galimybes ir įvertinus visas aplinkybes, nustato paramos dydį ir paramos teikimo būdą.
 • Vienkartinė piniginė parama skiriama vieną kartą per kalendorinius metus, bet ne daugiau kaip tris metus iš eilės.
 • Vienkartinė piniginė parama išmokama iš rajono savivaldybės biudžeto Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenamąją vietą deklaruojantiems Radviliškio rajono savivaldybėje.

Vienkartinės piniginės paramos dydis nustatomas laikantis šių reikalavimų:

 • Vienkartinės piniginės paramos dydis- nuo 0,5 MGL iki 1,5 MGL dydžio;
 • gaisro, gamtinių ir techninių įvykių atvejų, atsižvelgiant į objekto paskirtį ir įvertinus patirtus nuostolius (kai turtas nėra draustas): nukentėjus gyvenamajam būstui (butui, namui, sodybai), jeigu šios patalpos deklaruotos kaip bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenamoji vieta ir jie neturi kito, jiems nuosavybės teise priklausančio būsto, būsto dalies : iki 868,86 Eur. Nukentėjus ūkiniams pastatams (tvartui, malkinei, vasaros virtuvei, kiemo rūsiui ir kt.) ir kai šie pastatai nėra drausti- iki 868,86 Eur
 • globėjams/rūpintojams, kurie priima vaikus kuriems reikalinga socialinė priežiūra nedarbo ar švenčių dienomis, skiriama 20 Eur dydžio vienkartinė piniginė pašalpa už kiekvieną atvejį vienai dienai vienam vaikui.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Radviliškio rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas. 30.28.


Vienkartinių pašalpų iš rajono savivaldybės biudžeto skyrimas ir išmokėjimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:22:31