Pasirinkite kalbą

Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC22

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Už vaiką, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimynoje, jo globos (rūpybos) šeimynoje laikotarpiu vaiko globėjui (rūpintojui) skiriamas ir kartą per mėnesį mokamas 4 bazinių socialinių išmokų (520 Lt (150,60 Eur)) dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

- Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (Žin., 1994, Nr.89-1706, 2004, Nr. 88-3208);

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr.801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 100-3724).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. prašymas išmokai gauti;

2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas);

3. dokumentas apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);

4. šeimynos registravimo dokumentas;

5. kiti dokumentai.

Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir „Parama“:

1. Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyr. socialinių išmokų specialistė Sonata Dekker
Tel. (8 422) 69 147, el. paštas: sonata.dekker@radviliskis.lt
Seniūnijų socialinio darbo organizatorės.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo išmokai gauti SP-3 (B) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2011, Nr. 164-7829).

Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.socmin.lt

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus (šio aprašymo 6 punktas).

Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos padalinį, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe.

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas skiriamas ir mokamas nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-

Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:17:02