Pasirinkite kalbą

Prašymų pripažinti nukentėjusio asmens teisinį statusą priėmimas ir pažymėjimų išdavimas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC19

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų pripažinti nukentėjusio asmens teisinį statusą priėmimas ir pažymėjimų išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažįstamas, jei asmuo archyviniais ar teisiniais dokumentais įrodo savo nukentėjimą, atitinkantį įstatymo sąlygas ir turi Lietuvos Respublikos pilietybę. Šis statusas nėra pripažįstamas mirusiems asmenims.
Nuo 2008 m. sausio 1 d. tremtiniais yra pripažįstami:

 • asmenys, ištremti iš Lietuvos;
 • asmenys, nutremti pasibaigus įkalinimui;
 • asmenys, kuriems uždrausta grįžti ir gyventi Lietuvoje pasibaigus įkalinimui, arba panaikinus specialios įskaitos (komendantūros) sąlygą;
 • asmenys, gimę trėmimo metu ar tremtyje;
 • asmenys, gimę, kai vienam iš tėvų uždrausta grįžti ir gyventi Lietuvoje;
 • asmenys, gimę ne Lietuvoje ir ne vėliau kaip per 10 mėn. nuo tėvų tremties pabaigos;
 • asmenys, atvykę pas savo šeimos narius į tremtį;
 • pilnamečiai asmenys, įrašyti į tremiamųjų sąrašus ir vėliau negalėję legaliai gyventi ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje (negalėjimo legaliai gyventi – slapstymosi – faktas nustatomas teismo sprendimu);
 • nepilnamečiai asmenys, įrašyti į tremiamųjų sąrašus;
 • nepilnamečiai asmenys, jei abu tėvai įkalinti (politiniai kaliniai);
 • nepilnamečiai asmenys, jei abu tėvai ištremti;
 • nepilnamečiai asmenys, jei vienas tėvų įkalintas (politinis kalinys), o kitas ištremtas;
 • nepilnamečiai asmenys, jei vienas tėvų įkalintas (politinis kalinys), o kitas įrašytas į tremiamųjų sąrašus;
 • nepilnamečiai asmenys, jei abu tėvai įrašyti į tremiamųjų sąrašus, o vaikas likęs be tėvų globos;
 • nepilnamečiai įkalinto politinio kalinio vaikai, kurie su kitais šeimos nariais (įstatyme – „šeima“) negalėjo legaliai gyventi ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje (pastarasis juridinę reikšmę turintis slapstymosi faktas nustatomas teismo sprendimu).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, nukentėjęs nuo 1939-1990 metų okupacijų ir pretenduojantis į Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatyme nustatytą teisinį statusą, pateikia šiuos dokumentus:

 • Rašytinį prašymą pripažinti jam teisinį statusą;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Anketą, užpildytą asmens, pretenduojančio į teisinį statusą
 • Dvi fotografijas (2x3 cm);
 • Pažymėjimus apie nuteisimo, įkalinimo, ištrėmimo ar kitokios laisvės apribojimo laiką arba jų kopijas;
 • Kitus dokumentus, kurių pagrindu gali būti pripažintas teisinis statusas, arba jų kopijos (reabilitacijos pažyma iš Aukščiausiojo Teismo arba Generalinės prokuratūros, archyvinės pažymos iš Lietuvos ypatingojo archyvo, Lietuvos centrinio archyvo, Vidaus reikalų ministerijos, gydytojų komisijos išvada dėl suluošinimo tarnaujant okupacinėje kariuomenėje, karinio bilieto kopija, kiti nukentėjimo faktus patvirtinantieji dokumentai);

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Vida Januševienė, tel. (8 422) 69 032
el. paštas: vida.janusevicienė@radviliskis.lt
kabineto numeris – 114.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Rasa Miškinienė tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos dokumentai perduodami į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrą ( LGGRTC). Gavus iš Centro pažymėjimą, jis išduodamas asmeniui.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas. Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Administracinė paslauga yra galutinė;
 • Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
 • Prie prašymo, teikiami tiesiogiai Centrui, pridedami 6 p. nurodyti dokumentų originalai.
 • Prie prašymo, teikiamo per atstumą, turi būti pridedamos 6 p. nurodytų dokumentų kopijos. Šios dokumentų kopijos turi būti patvirtintos dokumentus išdavusios LR ar užsienio valstybės institucijos ar įstaigos, notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, arba konsulinio pareigūno ar kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-


Prašymų pripažinti nukentėjusio asmens teisinį statusą priėmimas ir pažymėjimų išdavimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:33:52