Pasirinkite kalbą

Išmoka vienu metu gimus daugiau kaip vienam vaikui

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC9

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Išmoka vienu metu gimus daugiau kaip vienam vaikui

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) skiriama išmoka vienu metu gimus daugiau kaip vienam vaikui ir ši išmoka mokama nuo vaikų gimimo dienos iki jiems sukaks 2 metai.

  • Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) išmoka per mėnesį.
  • Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis atitinkamai didinamas 4 bazinių socialinių išmokų (152 Eur)  dydžiu.

Asmenys dėl išmokos vienu metu gimus daugiau nei vienam  vaikui kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  •  Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • Prašymas išmokai gauti;
  • Vaikų (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;
  • Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris;

Asmenys prašymą ir dokumentus, reikalingus išmokai skirti, gali pateikti tiesiogiai atvykę į savivaldybės administraciją, atsiųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga.

Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant  socialinių išmokų apskaitos sistema PARAMA ir socialinės paramos šeimai informacine sistema SPIS, gaunami duomenys iš:

  • Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį;

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Lina Ananjevienė, tel. (8 422) 69 049,
el. paštas: lina.ananjeviene@radviliskis.lt,
kabineto numeris – 109

Seniūnijų socialinio darbo organizatorės

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt
kabineto numeris – 110.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl išmokos vaikui priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama nemokamai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo išmokai gauti SP-3 (A) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 ( Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr A1-683 redakcija)

Prašymo išmokai  gauti forma patalpinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt.

Prašymo forma (DOC formatas).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  • Asmeniui atvykus į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
  • Dėl išmokos vienu metu gimus daugiau kaip vienam vaikui reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Ši išmoka skiriama ir mokama už praėjusius mėnesius nuo 2017 m. sausio d. iki vaikams sukaks (sukako) 2 metai. Taip pat ši išmoka mokama nuo vaikų, įskaitant gimusius iki 2017 m. sausio 1 d., gimimo dienos, iki jiems sukaks 2 metai.
  • Ši išmoka mokama nuo vaikų gimimo, iki jiems sukaks dveji metai.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Radviliškio rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 30.24.


Dokumentų rengimas teikimui skirti LR antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms (įvaikinusioms), išauginusioms iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų paslaugos teikimo sekos schema (PDF formatas)

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-15 11:55:55
Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:10:55