Pasirinkite kalbą

Parama maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC18

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Parama maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo (šeima) turi teisę gauti paramą maisto produktais pagal Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektą, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį
 (153 Eur) vienam šeimos nariui. Esant objektyvioms priežastims, savivaldybių administracijos nustatyta tvarka, parama gali būti skiriama ir kitais atvejais (tačiau asmens pajamos negali viršyti 224 Eur per mėnesį) atsižvelgiama į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens materialinę padėtį (yra vienišas, neįgalus, sukakęs pensinį amžių ir gyvena vienas, šeima ar vienas gyvenantis asmuo patiria išlaidas ligos ar nelaimės atveju, šeima augina 3 ir daugiau vaikų, globojami šeimose vaikai ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka).

Šeimos ir vieno gyvenančio asmens sudėtis nustatoma ir pajamos per mėnesį apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymu.

Prašymas pateikiamas raštu. Prašymai dėl paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai  skurstantiems asmenims fondo priimami visus kalendorinius metus.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;
 4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama;
 5. Įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
 6. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes);

Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant  socialinių išmokų apskaitos sistema PARAMA ir socialinės paramos šeimai informacine sistema SPIS, gaunami duomenys iš:

 • Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens nedarbingumo lygį, specialiųjų poreikių nustatymą;

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Vida Januševičienė, tel. 8 422 69 032.
el. paštas: vida.januseviciene@radviliskis.lt
kabineto numeris – 112

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014-07-09 įsakymu Nr. A1-367 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų, finansuojamų pagal laikinąją tvarką, antrojo finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (TAR., 2014, Nr. 2014-10114).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 •  Asmeniui atvykus į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
 • Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 p.
 • Jeigu kreipimosi dėl paramos maisto produktais metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia laisvos formos prašymą (sutikimą)  paramai maisto produktais gauti.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-


Paramos pagal Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims bendrijoje programą skyrimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:27:32