Pasirinkite kalbą

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC4

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų ( ar turimam vieninteliam iš tėvų) įtėvių ar vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą) skiriama 4 bazinių socialinių išmokų ( 152 Eur) dydžio išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai jeigu jis pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos ir:

 • Mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja( studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, iki jam sukaks 26 metai;

 • Studijuoja (studijavo) doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį);

Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks vieneri metai.

Asmenys dėl išmokos kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. Prašymas išmokai gauti;
 3. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys  dokumentai, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 4. Švietimo įstaigos pažyma, kad asmenys mokosi, arba mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinančius dokumentus.
 5.  Įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti;
 6. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
 7. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris;

Asmenys prašymą ir dokumentus, reikalingus išmokai skirti, gali pateikti tiesiogiai atvykę į savivaldybės administraciją, atsiųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga.

Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant  socialinių išmokų apskaitos sistema PARAMA ir socialinės paramos šeimai informacine sistema SPIS, gaunami duomenys iš:

 • Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių –  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
 • Studentų registro – apie mokymosi faktą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Lina Ananjevienė, tel. (8 422) 69 049,
el. paštas lina.ananjeviene@radviliskis.lt,
kabineto numeris – 109

Seniūnijų socialinio darbo organizatorės

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033,
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt,
kabineto numeris – 110.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl išmokos  priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama nemokamai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo išmokai gauti SP-3 (A) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 ( Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr A1-683 redakcija)
Prašymo išmokai  gauti forma patalpinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt.

Prašymo forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Asmeniui atvykus į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
 • Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai  skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai gauti, pateikimo savivaldybės administracijai dienos.
 • Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai neskiriama, kai kitam iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjui už tą patį vaiką paskirta vaiko priežiūros išmoka pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Radviliškio rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 30.24.

Vienkartinė išmoka gimus vaikui paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 22:45:48