Pasirinkite kalbą

Vienkartinė išmoka gimus vaikui

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC8

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinė išmoka gimus vaikui

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (418 Eur) vienkartinė išmoka.
Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, kad jau buvo išmokėta išmoka gimusiam vaikui, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (418 Eur) vienkartinė išmoka.

Vienkartinė išmoka gimus vaikui mokama vienam iš vaiką auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui.

Vienkartinė išmoka gimus vaikui skiriama, jeigu nors vienas iš vaiko  tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų) ir vaiko duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų regsitrą.

Asmenys dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. Prašymas išmokai gauti;
 3. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantis dokumentas;
 4. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris;
 5. Teismo sprendimo įvaikinti kopija;
 6. Dokumentai, patvirtinantys globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).

Asmenys prašymą ir dokumentus, reikalingus išmokai skirti, gali pateikti tiesiogiai atvykę į savivaldybės administraciją, atsiųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga.

Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant  socialinių išmokų apskaitos sistema PARAMA ir socialinės paramos šeimai informacine sistema SPIS, gaunami duomenys iš:

 • Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį;

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Lina Ananjevienė, tel. (8 422) 69 049,
el. paštas: lina.ananjeviene@radviliskis.lt,
kabineto numeris – 109

Seniūnijų socialinio darbo organizatorės

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt
kabineto numeris – 110.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui priimamas ir išmoka išmokama per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama nemokamai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo išmokai gauti SP-3 (A) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 ( Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr A1-683 redakcija)

Prašymo išmokai  gauti forma patalpinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt.

Prašymo forma (docx formatas)

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Asmeniui atvykus į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
 • Dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui, įregistravus vaiko gimimą civilinės metrikacijos įstaigoje ir deklaravus vaiko gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos.
 • Vaiko globėjui ji mokama, jeigu jis kreipiasi per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki vaikui sukaks pusantrų metų, ir jeigu vienkartinė išmoka už šį vaiką ankščiau nebuvo išmokėta.
 • Dėl vienkartinės išmokos  įvaikintam vaikui reikia kreiptis  ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko įvaikinimo dienos.
 • Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos gimusiam vaikui paskyrimo, kai vaikas gimė gyvas, tačiau mirė nesukakęs 3 mėnesių, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, būtina pateikti vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą.
 • Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos įvaikintam vaikui paskyrimo, būtina pateikti įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti ir, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Radviliškio rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 30.41

Vienkartinė išmoka gimus vaikui paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 22:47:19