Pasirinkite kalbą

Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas SOC5
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Priimamos paraiškos (iš daugiabučio namo butų savininkų, kurie įgyvendina ar įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją), apmokėti kreditą, paimtą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanas.
Kreditas ir palūkanos Buto savininkui, atitinkančiam visas sąlygas šiai kompensacijai gauti, apmokami šildymo ir nešildymo sezono metu.
Kreditas ir palūkanos neapmokami nuo mėnesio, kurį Buto savininkas prarado teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas (Žin., 2012, Nr. 26-1203).
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo Buto savininkas kreipiasi į Socialinės paramos skyrių, pateikdamas Prašymą dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo nustatymo.
Pateikiant Prašymą pirmą kartą, pateikiamas bendrojo naudojimo objektų valdytojo raštas, patvirtinantis, kad daugiabučio namo Butų savininkai įgyvendina ar įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą. Šiame rašte taip pat nurodoma, kad daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti iš kreditus teikiančios institucijos yra paimtas kreditas, kreditą suteikusios institucijos pavadinimas, kredito gražinimo laikotarpis, kredito dalis, tenkanti Prašymą teikiančiam Buto savininkui, kredito likutis, tenkantis Prašymą teikiančiam Buto savininkui Prašymo pateikimo dieną, ir šio kredito grąžinimo grafikas.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Laima Jankūnienė (Vaiko auginimo atostogos)
tel. 8 422 69049; el. paštas: laima.jankuniene@radviliskis.lt kabineto numeris – 109.
9. Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt kabineto numeris – 110.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Socialinės paramos skyrius per 10 darbo dienų nuo Prašymo priėmimo dienos išduoda Pažymą (3 priedas) (dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą).
Namo bendrija ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, gavęs Pažymą iš buto savininkų, apskaičiuoja mokėtiną kredito ir palūkanų įmokos dydį, tenkantį teisę į Kredito ir palūkanų apmokėjimą turinčiam Buto savininkui, už Pažymoje nurodytą laikotarpį, užpildo Paraišką (4 priedas) ir ją per 5 darbo dienas iki einamojo mėnesio 25 d. pateikia Socialinės paramos skyriui.
Socialinės paramos skyrius gavęs Paraišką patikrina, ar Paraiškoje nurodytas Buto savininkas turi teisę į Kredito ir palūkanų apmokėjimą, įvertina, ar Paraiškoje nurodyta mokėtina kredito ir palūkanų suma apskaičiuota teisingai, ir priklausančią apmokėti kredito ir palūkanų sumą per 10 darbo dienų nuo Paraiškos gavimo dienos perveda į bendrojo naudojimo objektų valdytojo nurodytą butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą.
Bendrija ar bendrojo naudojimo objektų valdytojas per 3 darbo dienas perveda lėšas skirtas kreditui ir palūkanoms apmokėti, kreditą suteikusiai institucijai.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Pildomi nustatytų formų prašymai:
1 priedas (nustatant teisei į būsto šildymo išlaidų kompensaciją).
2 priedas (forma, dėl teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas, nustatymo).
3 priedas (Pažyma dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą).
4 priedas (Paraiška kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti).
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Radviliškio rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 30.19.

Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:24:58