Pasirinkite kalbą

Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms teikimas

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC7
2.

Administracinės paslaugos versija

1
3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms teikimas
4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Valstybės parama už žuvusius ar mirusius tardymo, įkalinimo ar tremties pasibaigus įkalinimui metu 1940-1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius - karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius teikiama jų šeimoms.

2. Žuvusiųjų tėvams (įtėviams), kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams), taip pat broliams ir seserims, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę) (toliau - šeimos nariai), lygiomis dalimis išmokama tokio dydžio vienkartinė pašalpa (2017 metais):

1) ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, GULAG'o politinių kalinių sukilimų malšinimo metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta, šeimos nariams - 8 524 Eur;

2) ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių, mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių - laisvės kovų dalyvių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, GULAG'o politinių kalinių streikų malšinimo metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta, šeimos nariams – 6 392 Eur;

3) neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių, nužudytų ar mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, šeimos nariams - 5 155 Eur;

4) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių - karių savanorių ir laisvės kovų dalyvių, žuvusių ar mirusių tremties pasibaigus įkalinimui metu, šeimos nariams -

3 264 Eur.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. 269 „Dėl vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentai, reikalingi kompensacijai gauti:

 1. Prašymas (pildo kiekvienas šeimos narys, taip pat prašyme privalu nurodyti ir visus žinomus šeimos narius, turinčius teisę į vienkartinę pašalpą arba pažymėti, kad tokių asmenų nėra);
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pažyma ar pažymėjimas, patvirtinantis žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio-kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio-laisvės kovų dalyvio statusą, arba šio dokumento kopija.
 4. Lietuvos Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimas dėl ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio-kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, arba šio dokumento kopija;
 5. giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) įrodantys dokumentai: gimimo, santuokos, ištuokos, mirties liudijimų nuorašai, kitų giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašai, patvirtinti įstatymo numatyta tvarka, o jeigu šių dokumentų nėra - teismo sprendimas apie juridinio fakto nustatymą;
 6. Žuvusio (mirusio) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę), dokumentus, patvirtinančius tėvų mirties faktą, arba šių dokumentų kopijas;

Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant  socialinių išmokų apskaitos sistema PARAMA ir socialinės paramos šeimai informacine sistema SPIS, gaunami duomenys iš:

 • Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį;
 • Nacionalinė teismų administracija – dėl teismo sprendimo, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyr. socialinių išmokų specialistė
Sonata Dekker, tel. (8 422) 69147
el. paštas: sonata.dekker@radviliskis.lt kabineto numeris – 113.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt kabineto numeris – 110.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 • Savivaldybė, gavusi prašymą ir reikiamus dokumentus, per 20 dienų patikrina pateiktų duomenų tikrumą, nustato pretendentų į vienkartinę pašalpą skaičių ir teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paraiškas skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms pašalpoms išmokėti.
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija lėšas vienkartinėms pašalpoms išmokėti perveda savivaldybėms pagal jų pateiktas paraiškas per 15 kalendorinių dienų. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius lėšas, gautas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vienkartinėms pašalpoms išmokėti, per 5 darbo dienas perveda į šeimos narių asmenines sąskaitas bankuose ir kitose kredito įstaigose.
 • Paaiškėjus, kad vienkartinė pašalpa išmokėta ne visiems šeimos nariams, turėjusiems teisę ją gauti, šeimos narių ginčai dėl vienkartinės pašalpos dalies išieškojimo iš ją gavusių asmenų sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas.

Asmuo rašydamas prašymą nurodo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, asmeninės sąskaitos Lietuvos teritorijoje esančiame banke ar kitoje kredito įstaigoje numerį.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Paslauga teikiama fiziniams asmenims;

 • Asmeniui atvykus į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus;

 • Administracinė paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte;

 • Teisė gauti vienkartinę pašalpą atsiranda nuo tos dienos, kai asmuo pateikia prašymą ir visus reikiamus dokumentus pašalpai gauti;

 • Vienkartinės pašalpos išmokamos iš valstybės biudžeto Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Radviliškio rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 30.27.

Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms teikimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:28:29