Pasirinkite kalbą

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC29

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Specialiųjų poreikių lygis yra nustatomas senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, atsižvelgiant į Neįgalumo ir darbingumo tarnybos (NDNT) jiems nustatytus specialiuosius poreikius.

Senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims specialiųjų poreikių lygį nustato Specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisija. Specialiųjų poreikių lygis yra nustatomas vertinant reikalingų  specialiosios pagalbos priemonių apimtį. Specialieji poreikiai nustatomi atsižvelgiant į pagrindines neįgaliųjų veiklos sritis: buitį, asmeninį gyvenimą, ugdymąsi, darbinę veiklą ir visuomeninį gyvenimą.

Specialiųjų pagalbos priemonių apimtis nevertinama šiais atvejais:

 • Kai senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • Kai asmuo pateikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos jį gydančio gydytojo pažymą (Forma Nr. 027/a), kad jam gydyti nuolat reikalinga dializė;
 • Kai asmeniui buvo nustatytas darbingumo lygis iki senatvės pensijos amžiaus.

Asmeniui, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis, nustatomas neterminuotas specialiųjų poreikių lygis, remiantis jo pateikta darbingumo lygio pažyma:

 • Esant 0-25 proc. darbingumo lygiui, nustatomas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • Esant 30-55 proc. darbingumo lygiui, nustatomas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 16 įsakymas Nr. A1-316  „Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. A1-333 „Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A1-343: Dėl asmenų, sukakusių senatvės pensijos amžių, invalidumo grupių prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo (jo įgaliotas atstovas), pageidaujantis, kad jam būtų nustatytas specialiųjų poreikių lygis, pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Darbingumo lygio pažyma (DL-1), jei asmeniui iki pensinio amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis arba neįgaliojo pažymėjimą;
 4. Invalidumo pažymėjimą, jeigu asmeniui iki 2005 m. liepos 1 d. buvo nustatytas invalidumas neterminuotam laikui;
 5. Sveikatos priežiūros įstaigos išduota pažyma, jei asmeniui gydyti nuolat reikalinga dializė;
 6. Vieną iš nustatytų specialiųjų poreikių pažymų (specialiojo nuolatinės slaugos (SPS-1) ar priežiūros (pagalbos) išlaidų (SPP-2) tikslinės kompensacijos poreikio, specialiojo transporto (SPT-4) kompensacijos poreikio ar specialiojo automobilio įsigijimo (SPA-3));
 7.  3x4 dydžio nuotrauka;
 8. jei dokumentus pristato ne pats asmuo, pristatančiojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant  socialinių išmokų apskaitos sistema PARAMA ir socialinės paramos šeimai informacine sistema SPIS, gaunami duomenys iš:

 • Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens nedarbingumo lygį, specialiųjų poreikių nustatymą;

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Justina Červinskienė tel. (8 422) 69 032,
el. paštas: justina.cervinskiene@radviliskis.lt,
kabineto numeris – 112.

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Vida Januševičienė, tel. (8 422) 69 032,
el. paštas: vida.januseviciene@radviliskis.lt
kabineto numeris – 112.

Seniūnijų socialinio darbo organizatorės.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt
kabineto numeris – 110.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, kai asmeniui nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, priimamas per 5 darbo dienas nuo asmens prašymo pateikimo dienos; kitais atvejais – per 20 darbo dienų nuo asmens prašymo pateikimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986).

Prašymo išmokai gauti forma patalpinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Asmeniui atvykus į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus;
 • Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte;
 • Specialiųjų poreikių lygį nustato ir sprendimą priima savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisija.
 • Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Radviliškio rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylų indeksai 30.39., 30.40.


Specialiųjų poreikių lygio nustatymas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:37:20