Pasirinkite kalbą

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC26

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Socialinė globa

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba, kuriai reikia nuolatinės specialistų priežiūros.
Socialinės globos paslaugos:

 1. Dienos socialinė globa;
 2. Dienos socialinė globa asmens namuose;
 3. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa institucijoje.

Dienos socialinės globos paslaugos - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.
Dienos socialinė globa asmens namuose - visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu, skatinant asmens savarankiškumą.
Ilgalaikė socialinė globa institucijoje - visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.
Gauti socialines paslaugas turi teisę:

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai;
 2. Užsieniečiai, tarp jų asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
 3. Kiti asmenys, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms, kurių teikimą finansuoja savivaldybė, gauti raštu pateikia asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) arba jo globėjas, rūpintojas.
Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti asmeniui (šeimai) gali pateikti kiti bendruomenės nariai, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.
Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 • Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;
 • Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr.A1-94;
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2006 m. balandžio 5 d. Nr.A1-94 “Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimo metodikos patvirtinimo", pakeitimo;
 • Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika (LR nutarimas 2006 m. spalio 10 d. Nr.978, (dalinis pakeitimas 2010 m. birželio 2 d., Nr. 682);
 • Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-935 (dalinis pakeitimas 2015 m. gegužės 21 d.Nr. T-31)
 • Asmens (šeimos), senyvo amžiaus bei suaugusio asmens su negalia socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr.T-417;
 • Radviliškio rajono švietimo ir sporto paslaugų centro dienos užimtumo skyriaus ir Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos Dienos centro„Meleta“ intelekto sutrikimą turintiems vaikams ir jaunuoliams dienos socialinės globos paslaugų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2009-04-16 sprendimu Nr. T-657 (dalinis pakeitimas 2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T-343)
 • Integralios pagalbos ( dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-207

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 1. Prašymas-paraiška socialinėms paslaugos gauti;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 4. Neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
 5. Pažymos kopija apie nustatytą specialiųjį nuolatinės slaugos (forma SPS-1) ar specialiųjį nuolatinės priežiūros (forma SPP-2) poreikį, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
 6. Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicininių dokumentų išrašą (F027/a), užpildytą medicininės komisijos;
 7. Pažyma apie asmens (šeimos narių) pajamas, gautas per tris paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio;
 8. Asmens nukreipimo į stacionarias globos įstaigas medicininė kortelė.


Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ar žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 forma.
Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo SP-9 forma.
Formų pavyzdžius (pildymui) rasite SADM interneto svetainėje  adresu: http://www.socmin.lt/lt/socialine-integracija/socialines-paslaugos-ir-dca9/prasymu-formos-socialinems-qbh8.html  

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant  socialinių išmokų apskaitos sistema PARAMA ir socialinės paramos šeimai informacine sistema SPIS, gaunami duomenys iš:

 • Gyventojų registro - apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį;
 •  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių-apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
 • Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialines draudimo išmokas;
 • Nacionalinės mokėjimo agentūros - apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
 • VĮ Regitra – apie asmens disponuojamas transporto priemones;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį;
 • Žemės ūkio technikos registro – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;
 • VĮ Registrų centro – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Toma Malinauskienė, tel. (8 422) 69 030,
el. paštas: toma.malinauskiene@radviliskis.lt
kabineto numeris - 114

Seniūnijų socialinio darbo organizatorės.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt 
kabineto numeris – 110.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 • Socialinė globa - ne vėliau kaip per 14 darbo dienas nustatomas socialinių paslaugų poreikis. Jei padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos turi būti nustatytas asmens socialinės globos poreikis.
 • Per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo, kurio kopija per 5 daro dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.
 • Priėmus sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę, o vaikui, kuriam nustatyta laikinoji globa, ar socialinės rizikos vaikui – trumpalaikę socialinę globą valstybės globos namuose, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas sprendimo kopija išsiunčiama Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –tarnyba), Jei globos namuose yra laisvų vietų ar apgyvendinimas likęs be tėvų globos vaikas, socialinės rizikos vaikas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos asmens siuntimą į globos namus išrašo savivaldybė, o kai priimtas sprendimas dėl socialinės globos skyrimo valstybės globos namuose, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos siuntimą išrašo tarnyba. Jei globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į savivaldybės eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, o tais atvejais, kai asmeniui skirta ilgalaikė socialinė globa valstybės globos namuose – į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės globos namuose, kurią sudaro ir tvarko tarnyba.
 • Asmeniui siuntimas į globos namus per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui).
 • Tarnybos siuntimo kopija pateikiama savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo.

  * esant reikalui, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu šis terminas gali būti pratęsiamas.
  * savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo nepriimamas, kai asmuo, apgyvendintas valstybės biudžeto finansuojamoje įstaigoje iki 2007 m sausio 1d., pereina į valstybės Globos namus.
  * savivaldybės institucijos nustatytais atvejais asmuo gali būti apgyvendintas globos namuose (išskyrus valstybės globos namuose) be eilės – skubos tvarka.
  * Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo įteikimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi globos namuose.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2011, Nr.164-7829).

Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.socmin.lt.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Administracinė paslauga yra galutinė;
 • Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte;
 • Asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių ar į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus;
 • Priimant asmens prašymą-paraišką, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį;
 •  Trūkstami dokumentai pateikiami per savivaldybės institucijos nustatytą terminą;
 • Sprendimas dėl socialinių paslaugų, kurių teikimą finansuoja savivaldybė, asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu savivaldybės institucijos nustatyta tvarka;
 • Esant papildomos informacijos poreikiui, savivaldybė gali pareikalauti iš asmens ar kitų institucijų bei įstaigų papildomų dokumentų, susijusių su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu ir skyrimu.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Radviliškio rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylų indeksai: 30.10; 30.43; 30.46; 30.47.


Socialinė globa paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:35:41