Pasirinkite kalbą

Socialinė parama mokiniams

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC1

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Socialinė parama mokiniams

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Socialinė parama mokiniams skiriama vaikams,  kurie mokosi Radviliškio rajono savivaldybės įsteigtose ir nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, profesinio mokymo įstaigose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre ar priešmokyklinio ugdymo programas.

Taip pat skiriama mokiniams, besimokantiems kitų Lietuvos Respublikos rajonų ar miestų savivaldybių ugdymo įstaigose pagal bendrojo ugdymo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) ir priešmokyklinio ugdymo programas, bet deklaruojantiems gyvenamąją vietą Radviliškio rajono savivaldybėje.

Ši parama neskiriama mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas, taip pat vaikams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kai mokinių tėvams, globėjams (rūpintojams) įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka.

Nustatomos dvi socialinės paramos mokiniams rūšys:

 1. Mokinių nemokamas maitinimas;
 2. Parama mokinio reikmenims įsigyti;

Nemokamiems pietums vienam mokiniui vienai dienai yra skiriama:

 •  0-4 klasių mokiniams 1,30 Eur;
 • 5-12 ir gimnazinių klasių mokiniams 1,49 Eur;
 • Nemokamam maitinimui mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose – 2,90 Eur vienai dienai vienam mokiniui.

Paramai mokinio reikmenims įsigyti yra skiriama 57 Eur vienam mokiniui per kalendorinius metus.

Asmenims, patyrusiems socialinę riziką parama mokinio reikmenims įsigyti yra skiriama nepinigine forma. 

Socialinę paramą mokiniams gali gauti mokiniai priklausomai nuo gaunamų pajamų:

 • Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų;
 • atsižvelgus į švietimo įstaigos teikimą bei į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo ir buities sąlygų patikrinimo aktą, į švietimo įstaigos socialinio pedagogo ar klasės vadovo rekomendacijas, apsvarsčius  Socialinės paramos mokiniams skyrimo kitais ir įstatyme nenumatytais atvejais komisijoje, nemokamas maitinimas mokiniams gali būti skiriamas šiais atvejais:
 • kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo augina tris ir daugiau vaikų;
 •  vaikus augina neįgalūs bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis neįgalus asmuo;
 • bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo augina neįgalų vaiką (vaikus);
 • vaikas (vaikai) gyvena tik su vienu iš tėvų ar su seneliais;
 • bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo, auginantys vaiką (vaikus), yra patyrę stichinių nelaimių, gaisrų ar kitų didelių nuostolių;
 • vaikui (vaikams), augančiam tik su vienu iš tėvų, dėl objektyvių priežasčių nėra nustatyta tėvystė ir nepriteistas vaiko išlaikymas.

Mokiniai, kurie mokslo metais gavo nemokamą maitinimą, turi teisę į nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas:
• nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos;
• pateikus prašymą-paraišką (prašymą) mokslo metais – nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos;
• vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, galima kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos;

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti galima kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos iki kalendorinių metų spalio 5 d.
Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki prasidedant mokslo metams arba mokslo metų pradžioje, bet ne ilgiau kaip iki gruodžio 15 d.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentai, reikalingi socialiniai paramai mokiniams gauti:

 1. Tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. prašymas socialinei paramai mokiniams gauti;
 3. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;
 4. pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius kalendorinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jeigu kreipimosi mėnesį, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė pajamų šaltinis arba bendrai gyvenančių asmenų sudėtis;
 5. įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduota pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;

Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant  socialinių išmokų apskaitos sistema PARAMA ir socialinės paramos šeimai informacine sistema SPIS, gaunami duomenys iš:

 •  Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODROS) – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
 • Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
 • Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
 • Mokinių registro – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų mokymosi įstaigas ir programas;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens nedarbingumo lygį;
 • VĮ Registrų centras – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Alma Dailidonienė, tel. (8 422) 69 053
el. paštas: alma.dailidoniene@radviliskis.lt
kabineto numeris – 110

Seniūnijų socialinio darbo organizatorės.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo - paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma (doc), prašymo forma (pdf).

Prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti SP-11 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin.,2005, Nr. 81-2986; 2006, Nr. 111-4236).
Prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti forma patalpinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Administracinė paslauga yra galutinė;
 • Asmeniui atvykus į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus;
 • Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte;
 • Jeigu mokiniui nebuvo skiriamas nemokamas maitinimas paskutinį mokslo metų mėnesį, dėl nemokamo maitinimo mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio stovykloje galima kreiptis nuo gegužės 1 dienos;
 • Jeigu socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai informuoja savivaldybės administraciją.
 • Dėl socialinės paramos mokiniams asmenys kreipiasi: Radviliškio mieste deklaruojantis gyvenamąją vietą pareiškėjas – į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių. Radviliškio rajone deklaruojantis gyvenamąją vietą pareiškėjas – į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorę;
 • Jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į Savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos Socialinės paramos skyrių;
 • Jei mokinys mokosi kito rajono ar miesto švietimo įstaigoje, bet gyvenamoji vieta deklaruota Radviliškio rajono savivaldybėje, nemokamas mokinio maitinimas skiriamas deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybėje, o teikiamas toje švietimo įstaigoje, kurioje mokinys mokosi;
 • Kai mokinys mokosi Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigoje, bet jo deklaruota gyvenamoji vieta kitame rajone ar mieste, atsakingas darbuotojas priima pareiškėjo prašymą - paraišką, surenka visus reikalingus dokumentus socialinei paramai mokiniams gauti ir suformuotą bylą persiunčia į pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 30.53.


Socialinė parama mokiniams paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:18:56