Pasirinkite kalbą

Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC23

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota - pagal paskutinę buvusią gyvenamąją vietą arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos. Teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo diena yra asmens mirties data (rasto mirusio asmens-mirties liudijimo išdavimo data).

Laidojimo pašalpa yra 8 bazinių socialinių išmokų dydžio (304 Eur).

Pašalpa mokama mirus:

 • Lietuvos Respublikos piliečiui;
 • Lietuvos Respublikoje gyvenusiam užsieniečiui, turėjusiam LR ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
 • Lietuvos Respublikoje gyvenusiam užsieniečiui, kuriam leidimas laikinai gyventi buvo išduotas kaip ketinančiam dirbti LR aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;
  • Lietuvos Respublikoje gyvenusiam asmeniui, kuriam LR buvo suteiktas pabėgėlio statusas;
  • Lietuvos Respublikoje gyvenusiam užsieniečiui, kuriam buvo išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti LR ir kuris iki mirties dirbo Lietuvos Respublikoje arba anksčiau dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir buvo įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje kaip bedarbis

Prašymą pateikia laidojantis asmuo raštu asmeniškai.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas (nauja redakcija,  2016 m. rugsėjo 20 d. Nr. XII-2612)

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas laidojimo pašalpai gauti;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas – gimimo įrašo nuorašas);
4. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
5. kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:

 • Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Vida Januševičienė, tel. (8 422) 69 032,
el. paštas: vida.januseviciene@radviliskis.lt ,
kabineto numeris – 112.

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Justina Červinskienė, tel. 8 422 69 032,
el. paštas: justina.cervinskiene@radviliskis.lt,
kabineto numeris – 112.

Seniūnijų socialinio darbo organizatorės.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl laidojimo pašalpos skyrimo/neskyrimo priimamas ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos, kai prašymas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos. Kai laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos kreipiasi vėliau negu per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos, sprendimas dėl laidojimo pašalpos skyrimo turi būti priimtas ir laidojimo pašalpa išmokėta per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų (duomenų ) gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo paramai mirties atveju gauti SP-5 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-264 redakcija)

Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.socmin.lt

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Administracinė paslauga yra galutinė.
 • Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
 • Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos padalinį Socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina laidojančio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus. Teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo diena yra asmens mirties data (rasto mirusio asmens-mirties liudijimo išdavimo data).

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Radviliškio rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 30.25.


Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:21:33