Pasirinkite kalbą

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC11

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Išmokos vaikui

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teisę gauti išmoką vaikui turi bendrai gyvenantys ir (ar) globojantys (rūpinantys) vaiką (vaikus) asmenys.

Nuo vaiko gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos (28,50 Eur) dydžio išmoka per mėnesį:

 • Kai auginami ir  (ar) globojami 1 ar 2 vaikai, išmoka vaikui skiriama ir mokama tuo atveju, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų ( VRP-153 Eur) dydžio;
 • Kai auginami ir (ar) globojami trys ar daugiau vaikų, išmoka vaikui skiriama ir mokama, nevertinant bendrai gyvenančių asmenų pajamų.

Nuo 2 iki 18 metų yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos (15,20 Eur) dydžio išmoka per mėnesį:

 • Kai auginami ir (ar) globojami 1 ar 2 vaikai, išmoka vaikui skiriama ir mokama tuo atveju, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų ( VRP-153 Eur) dydžio;
 • Kai auginami ir (ar) globojami trys ar daugiau vaikų, išmoka vaikui skiriama ir mokama, nevertinant bendrai gyvenančių asmenų pajamų.

Išmoka vaikui mokama, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jeigu vyresni kaip 18 metų vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 1.  Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. Prašymas išmokai gauti;
 3. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantį dokumentą;
 4. Mokymosi įstaigos pažyma, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi;
 5. Dokumentai, patvirtinantys globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
 6.  Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris;

Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant  socialinių išmokų apskaitos sistema PARAMA ir socialinės paramos šeimai informacine sistema SPIS, gaunami duomenys iš:

 • Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
 •  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
 • Mokinių registro – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
 •  Kiti dokumentai.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Lina Ananjevienė, tel. (8 422) 69 049,
el. paštas: lina.ananjeviene@radviliskis.lt,
kabineto numeris – 109.

Seniūnijų socialinio darbo organizatorės

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt,
kabineto numeris – 110.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl išmokos vaikui priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pildoma nustatytos formos prašymas. Prašymo išmokai gauti SP-3 (A1) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2011, Nr. 164-7829).

Prašymo forma (DOC formatas).

Prašymo išmokai gauti forma patalpinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Asmeniui atvykus į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
 • Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.
 • Dėl išmokų gali kreiptis vienas  iš vaiką (vaikus) auginančių tėvų, globėjas (rūpintojas).
 • Dėl išmokų už vaikus reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę. Jeigu deklaruotos gyvenamosios vietos neturima - į savivaldybę, kurioje gyvenama.
 • Dėl išmokos vaikui galima kreiptis nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos. Jei šeima kreipsis vėliau, priklausanti jai išmoka bus paskirta ir sumokėta nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
 • Išmoka vaikui neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu:

 1. nepilnametis yra emancipuotas;
 2. nepilnametis yra susituokęs;
 3. nepilnametis yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam LR baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, - kol neišnyksta nurodytos aplinkybės

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Radviliškio rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 30.4.


Išmokos vaikui paslaugos teikimo sekos schema

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-15 11:57:38
Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:12:51