Pasirinkite kalbą

Socialinė priežiūra

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC20

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Socialinė priežiūra

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Socialinė priežiūra yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė pagalba, kuriai nereikia nuolatinės specialistų priežiūros.
Socialinės priežiūros paslaugos:
1. Pagalba į namus;
2. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
3. Laikinos nakvynės bei kitos paslaugos.
Pagalba į namus- asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymas- paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ir asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas.
Laikina nakvynė- nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ir gyvybei.
Gauti socialines paslaugas turi teisę:
1. Lietuvos Respublikos piliečiai;
2. Užsieniečiai, tarp jų asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. Kiti asmenys, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.
Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti, kurių teikimą finansuoja savivaldybė, raštu pateikia asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) arba jo globėjas, rūpintojas.
Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti asmeniui (šeimai) gali pateikti kiti bendruomenės nariai, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 • Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;
 •  Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr.A1-94 ;
 • Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos aprašas, patvirtintas Radviliškio tarybos savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-812 (dalinis pakeitimas 2016 m. birželio 23 d. Nr. T-313);
 • Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Radviliškio tarybos savivaldybės tarybos 2011-03-24 sprendimu Nr. T-1166;
 • Laikinosios nakvynės paslaugos Krizių centre teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Radviliškio tarybos savivaldybės tarybos 2011-03-24 sprendimu Nr. T-1166;
 •  Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-935;
 • Socialinės rizikos asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-314;
 • Asmens (šeimos), senyvo amžiaus bei suaugusio asmens su negalia socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr.T-417

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

 1. Prašymas-paraiška socialinėms paslaugos gauti;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 4. Pažymos kopija apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos (forma SPS-1) ar specialųjį nuolatinės priežiūros (forma SPP-2) poreikį, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
 5. Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a), užpildytą medicininės komisijos;
 6. Neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
 7. Pažyma apie asmens (šeimos narių) pajamas, gautas per tris paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio.
  Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ar žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 forma.
Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo SP-9 forma.
Formų pavyzdžius (pildymui) rasite SADM interneto svetainėje  adresu: http://www.socmin.lt/lt/socialine-integracija/socialines-paslaugos-ir-dca9/prasymu-formos-socialinems-qbh8.html 

 7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant  socialinių išmokų apskaitos sistema PARAMA ir socialinės paramos šeimai informacine sistema SPIS, gaunami duomenys iš:

 • Gyventojų registro - apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių - apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
 • Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos - apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialines draudimo išmokas;
 •  Nacionalinės mokėjimo agentūros –apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
 •  VĮ Regitra - apie asmens disponuojamas transporto priemones;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį;
 • Žemės ūkio technikos registro – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;
 • VĮ Registrų centro – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Toma Malinauskienė, tel. (8 422) 69 030,
el. paštas: toma.malinauskiene@radviliskis.lt,
kabineto numeris – 114.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 • Socialinė priežiūra turi būti paskiriama- ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos nustatomas socialinių paslaugų poreikis.
 • Per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės priežiūros asmeniui (šeimai) skyrimo, kurio kopija per 5 darbo dienas jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas - paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2011, Nr.164-7829).

Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.socmin.lt

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Administracinė paslauga yra galutinė.
 • Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
 • Asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių ar į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus
 • Priimant asmens prašymą-paraišką, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Trūkstami dokumentai pateikiami per savivaldybės institucijos nustatytą terminą.
 • Sprendimas dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.
 • Esant papildomos informacijos poreikiui, savivaldybė gali pareikalauti iš asmens ar kitų institucijų bei įstaigų papildomų dokumentų, susijusių su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu ir skyrimu.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Prašymai ir dokumentų kopijos įtraukiami į Radviliškio rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylų indeksai 30.43, 30.44, 30.45,30.46, 30.48, 30.49, 30.50, 30.51, 30.52.


Socialinė priežiūra paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:34:50