Pasirinkite kalbą

Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC28

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją turi neįgalieji, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (forma SPS-1).Mokama 2,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (TKB).

Teisę gauti  priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją turi neįgalieji, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (forma SPP-2):

 1. Neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumas-1 TKB;
 2. Neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumas-0,5 TKB.

Šiems vaikams priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija skiriama nepaisant ar yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, ar ne.

 1. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos neįgaliais tapusiais iki 24 m. (26 m.), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros ar nuolatinės pagalbos poreikis, yra šių dydžių:
 • Neįgaliesiems, netekusiems 75-100 procentų darbingumo-1 BP;
 • Neįgaliesiems, netekusiems 60-70 procentų darbingumo-0,5 BP.
 1. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacijos neįgaliais tapusiems po 24 m. (26 m) ir senatvės pensijos amžiaus asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, yra šių dydžių:
 • Neįgaliesiems netekusiems 75-100 procentų darbingumo-1 TKB;
 • Neįgaliesiems, netekusiems 60-70 procentų darbingumo-0,5 TKB;
 • Neįgaliesiems, sukakusiems senatvės pensijos amžių-0,5 TKB.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 • Lietuvos Respublikos Tikslinių kompensacijų įstatymas, 2016 m. birželio 29 d. Nr. XII-2507;
 • Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004-03-29 nutarimu Nr.346 ,,Dėl valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo".

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Vieno iš tėvų (įtėvių), artimojo giminaičio, sutuoktinio, globėjo ar rūpintojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 4. Įgalioto asmens tapatybės dokumentas ir įgaliojimas;
 5. Neįgalaus vaiko (įvaikio) gimimo liudijimas arba vaikų gimimo liudijimai;
 6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad neįgaliam vaikui nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas, o kreipiantis dėl slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos – specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad nedarbingam ar iš dalies darbingam asmeniui, netekusiam 60 procentų ir daugiau darbingumo, ir senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
 8. Globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos  išduota pažyma apie tai, iš kokių lėšų -valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ar kitų- išlaikomas šioje įstaigoje apgyvendintas ar slaugomas asmuo, jeigu asmuo (neatsižvelgiant į amžių), kuriam prašoma skirti tikslinę kompensaciją, apgyvendintas ar slaugomas globos, auklėjimo ar slaugos įstaigoje;
 9. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant  socialinių išmokų apskaitos sistema PARAMA ir socialinės paramos šeimai informacine sistema SPIS, gaunami duomenys iš:

 • Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens nedarbingumo lygį, specialiųjų poreikių nustatymą;

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Justina Červinskienė, tel. (8 422) 69 032,
el. paštas: justina.cervinskiene@radviliskis.lt
kabineto numeris – 112.

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Vida Januševičienė, tel. (8 422) 69 032,
el. paštas: vida.januseviciene@radviliskis.lt,
kabineto numeris – 112.

Seniūnijų socialinio darbo organizatorės.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt 
kabineto numeris – 110.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl išmokos skyrimo priimamas per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas prašymas su visais reikalingais dokumentais.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986).

Prašymo išmokai gauti forma patalpinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Asmeniui atvykus į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus;
 • Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte;
 • Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos tik tais atvejais, kai neįgalieji slaugomi ar prižiūrimi namuose.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtraukiamas į Radviliškio rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylų indeksai 30.12.; 30.37.; 30.38.


Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:30:51