Pasirinkite kalbą
Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC2

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Socialinė pašalpa
4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga taikoma asmenims, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčių gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos registrą.

Įvertinus nepasiturinčių bendrai gyvenančių asmenų arba vienų gyvenančių asmenų turtą ir pajamas (jei pajamos bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas), kai suaugę asmenys yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes, skiriama socialinė pašalpa.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentai reikalingi, norint gauti socialinę pašalpą:

1. prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti;

2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar anstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;

4. pažymos apie pajamas gautas per praėjusius 3 mėnesius iki mėnesio nuo kurio skiriama socialinė pašalpa arba jeigu pajamų šaltinis yra pasikeitęs, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama socialinė pašalpa

5. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti:

6.1. atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris;
6.3. teismo nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ų) išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtintą nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ų) materialinio išlaikymo;
6.4. įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduotą pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
6.6. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
6.7. ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė);
6.8. pažymą apie nuomojamą ar išnuomotą kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą;
6.9. dokumentą, suteikiantį Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumentą, suteikiantį užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;

6. kitus dokumentus.

Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant  socialinių išmokų apskaitos sistema PARAMA ir socialinės paramos šeimai informacine sistema SPIS, gaunami duomenys iš:

 • Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODROS) – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
 • Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
 • Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
 • Mokinių registro – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
 • Studentų registras-apie vyresnių nei 18 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
 • VĮ Regitra – apie asmens disponuojamas transporto priemones;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos - apie asmens nedarbingumo lygį;
 • Žemės ūkio technikos registro – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;
 • VĮ Registrų centras – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą.
 • VMI – apie nelegalų darbą;
 • Gyvūnų registras;
8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Ramutė Bardauskienė
tel. 8 422 69031, el. paštas: ramute.bardauskiene@radviliskis.lt
kabineto numeris – 111

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Laima Jankūnienė
tel. 8 422 69031; el. paštas: laima.jankuniene@radviliskis.lt
kabineto numeris – 111

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė
Reda Risovanienė
tel. 8 422 69049; el. paštas: reda.risovaniene@radviliskis.lt
kabineto numeris – 109

Seniūnijų socialinio darbo organizatorės

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja 
Rasa Miškinienė tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl socialinės pašalpos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo–paraiškos ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Kreipdamasis dėl socialinės pašalpos bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo pildo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintos formos prašymą – paraišką ir jos priedus. (Prašymas -  paraiška pildomas atvykus į instituciją)

Prašymo formos patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-339 redakcija) „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“

1. Pašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 forma (DOC formatas);
1 priedas (DOC formatas), 2 priedas(DOC formatas), 3 priedas (DOC formatas), 4 priedas (DOC formatas), 5 priedas (DOC formatas); 6 priedas (DOC formatas).

2. Pašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) SP-4 (A) forma (DOC formatas);

3. Pašymo-paraiškos skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus SP-4(B) forma (DOC formatas);

Prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti forma patalpinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: www.socmin.lt

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 • Administracinė paslauga yra galutinė;
 • Asmeniui atvykus į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus;
 • Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte;
 • Socialinė pašalpa gali būti teikiama:

1. Pinigais;
2. Nepinigine forma;
3. Pinigais ir nepinigine forma.

 • Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą; papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų; pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai; pasitelkti seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl socialinės pašalpos skyrimo.
15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 30.1.

Socialinė pašalpa paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:19:54