Pasirinkite kalbą

Kompensacijų skyrimas ir mokėjimas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1.

Administracinės paslaugos kodas

SOC12

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kompensacijų skyrimas ir mokėjimas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms
4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kompensacijos skiriamos ir mokamos:

1. Žuvusių nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusiųjų nuo 1991 m. sausio įvykių šeimoms –tėvams (įtėviams), sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei vyresniems negu 18 metų aukštųjų mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems studentams, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems moksleiviams, pirmą kartą įgyjantiems profesiją, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai;

2. Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio įvykių, kurie buvo sunkiai ar apysunkiai sužaloti;

3. Nepriklausomybės gynėjų, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl 1991 m. sausio įvykių šeimoms (kartu gyvenantiems sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei vyresniems negu 18 metų aukštųjų mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems studentams, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems moksleiviams, pirmą kartą įgyjantiems profesiją, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai.

Kompensacijų gavėjams kompensuojama 50 procentų išlaidų už:

1. būsto šildymą;
2. karštą vandenį;
3. šaltą vandenį ir nuotekas;
4. dujas;
5. kietą ir skystą kurą;
6. elektros energiją;
7. laidinio telefono abonentinį mokestį;
8. kitas paslaugas (namo ir šilumos tinklų eksploatacijos išlaidas, laiptinių ir rūsių apšvietimą, bendrų patalpų valymą, šiukšlių ir skystųjų nešvarumų išvežimą, liftą, laidinio radijo imtuvą, kolektyvinę TV anteną, žemę, esančią po daugiaaukščiu gyvenamuoju namu ir priskirtą šiems asmenims).

Nepriklausomybės gynėjai ir nukentėję asmenys, pretenduojantys į kompensaciją, vietos savivaldos vykdomosioms institucijoms pagal nuolatinę gyvenamąją (registravimo) vietą tiesiogiai atvykę (ar paštu) turi pateikti prašymą ir kitus reikalingus dokumentus.

Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 • Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymas
6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 1. prašymas;
 2. suaugusių šeimos narių asmens dokumentai;
 3. vaikų gimimo liudijimai ir jų kopijos*;
 4. žuvimo faktą patvirtinanti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduota pažyma ir giminystės ryšį su žuvusiuoju nepriklausomybės gynėju įrodantys dokumentai;
 5. sužalojimo (sunkaus, apysunkio) faktą patvirtinanti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduota pažyma;
 6. darbingumo lygio pažyma;
 7. Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pažymėjimas;
 8. nukentėjusiojo nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens pažymėjimas;
 9. pažyma iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 18 metų amžiaus besimokančių vaikų.

Pareiškėjui nereikia pateikti civilinės būklės aktų išrašų įregistravimo liudijimų ar kitų dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 • Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra – apie žuvimo dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, faktą; apie sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba ir jos teritoriniai skyriai – apie asmens darbingumo lygį ir priežastis;
 • Mokinių registras – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas.
8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyr. buhalterės pavaduotoja Birutė Stančiūtė

Tel. (8 422) 69 136, el. paštas: birute.stanciute@radviliskis.lt , kabineto numeris – 116.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas
Rasa Miškinienė, tel. (8 422) 69 033
el. paštas: rasa.miskiniene@radviliskis.lt kabineto numeris – 110.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl kompensacijos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma laisva. Asmuo rašydamas prašymą nurodo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, asmeninės sąskaitos Lietuvos teritorijoje esančiame banke ar kitoje kredito įstaigoje numerį, duomenis apie šeimos narius (vardas, pavardė, asmens kodas, gimdystės ryšys, socialinė padėtis).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.

14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
 • Administracinė paslauga yra galutinė.
 • Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
 • Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
 • Kompensacijos teikiamos nuo teisės gauti kompensaciją kreipimosi mėnesio 1 d., tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo atsiradusių aplinkybių, turinčių įtakos kompensacijos dydžio pasikeitimui.
 • Savivaldybės administracija gali reikalauti ir kitų dokumentų, įrodančių kompensacijų gavėjų teisę į kompensacijas.
 • Kai kreipiantis dėl kompensacijų su prašymu pateikiami ne visi reikiami dokumentai, trūkstamus dokumentus, nurodytus informaciniame lapelyje asmuo turi pateikti per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. Jeigu per mėnesį reikiami dokumentai nepateikiami, prašymas laikomas nepateiktu.
15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

-

Kompensacijų skyrimas ir mokėjimas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31, 23:29:12